ภาพกิจกรรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมี และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นประสบการณ์มากกว่า 8 ปี วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ