การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO 2014 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

การเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลเกล้าถวายเงิน จากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2014 สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 เรื่อง “ความสำคัญของการรับรองความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาเซียน: การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024”

งานแถลงข่าวการจัดงาน PACCON 2014 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น