กรรมการบริหารสมาคม

3

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์

นายกกิตติคุณและที่ปรึกษา

4
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์
นายกกิตติคุณ
5

ศาสตราจารย์ ดร. สุภา  หารหนองบัว
นายกสมาคม

6

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ อมรรักษา
อุปนายก

1รองศาสตราจารย์ ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
อุปนายก

8

รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล

เลขาธิการ

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทัย ศรีแดง
รองเลขาธิการ

7อาจารย์ ดร. บุญนาค สุขุมเมฆ

เหรัญญิก

2ศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล

ปฏิคม

Picture1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

ประชาสัมพันธ์

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยรัศมิ์ สุขเขียว

นายทะเบียน

10

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข
กรรมการ

12

รองศาสตราจารย์ สุธา ภู่สิทธิศักดิ์

กรรมการ

Picture2

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ สุทธิไวยกิจ
กรรมการ

Picture3

 ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา

กรรมการ

Picture4

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
กรรมการ

Picture5

ดร.วันดี ลือสายวงศ์
กรรมการ

Picture6

นายพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล

กรรมการ