ทำเนียบนายกสมาคมเคมี

ศ.ดร.กำจร มนูญปิจุพ.ศ. 2523-2531
ดร.เจริญ วัชรรังษีพ.ศ. 2532-2533
ดร.ภิญโญ พานิชพันธุ์พ.ศ. 2534-2535
ดร.ประพิณ วิไลรัตน์พ.ศ. 2536-2537
รศ.ดร.พิมล เรียนวัฒนาพ.ศ. 2538-2541
ดร.สุรพล ภัทราครพ.ศ. 2542-2543
ศ.ดร.อุดม ก๊กผลพ.ศ. 2544-2545
ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์พ.ศ. 2546-2547
ดร.พิชัย โตวิวิชญ์พ.ศ. 2548-2550
ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์พ.ศ. 2550-2555
รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ พ.ศ.2555-2560
ศ.ดร.สุภา หารหนองบัวปัจจุบัน