ติดต่อสมาคม

E-Mail : [email protected]

โทร 090-139-9619 , 02-201-17478

75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 (ห้อง 317 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์)

แบบฟอร์มติดต่อ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปภัมภ์

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ