สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

PHOTO GALLERY

พิธีลงนามขอบเขตงานเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022)

พิธีรับ – มอบธงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

โครงการ BBL-CST Small Scale Chemistry for Secondary School Teachers in Myanmar, Cambodia, Indonesia and Vietnam

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีครั้งที่ 14 (SCT#14)

กรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

BBL-CST training Workshop on Small Scale Chemistry for Secondary School Teachers

โครงการห้องเรียนเคมีดาวรุ่นที่ 6

การเจรจาความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะผู้บริหารสมาคมเข้าเฝ้าลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมห้องเรียนเคมีดาว รุ่น 5 คาราวาน จ.พิจิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 8

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (CST Thai/English Speech Contest 2020)

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

การแข่งขันตอบปัญหา และ Speech Contest ทางด้าน เคมี เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การค้นพบตารางธาตุ

พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad)

นายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุม 72th FACS Executive Committee

นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

กิจกรรมการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

BBL-CST Small Scale Chemistry Training for Secondary School Teachers in Cambodia

Outstanding Scientist Award Young Scientist Awards 2018

Small Scale Chemistry Workshop

การประชุมนานาชาติ 7th International Conference of Indonesian Chemical Society