สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมาชิกนิติบุคคล

สมาชิกนิติบุคคล ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

฿10,000 for 1 year