สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมาชิกนิสิตนักศึกษา

สมาชิกนิสิตนักศึกษา ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

฿150 for 1 year