สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมาชิกสถาบัน

สมาชิกสถาบัน ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

฿2,000 for 1 year