สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมาชิกสามัญรายปี

สมาชิกสามัญรายปี ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

฿400 for 1 year