TEST Dow-CST Award 2/11/2560

newkkk1

โครงการห้องรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว


โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2560

เพื่อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

1. ประเภทการประกวด

1.กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย

 • รางวัลยอดเยยี่ ม จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2017 (PACCON 2017)
 • รางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

2. กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น

 • รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุม วิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2017 (PACCON 2017)
 • รางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

** โรงเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในรอบตัดสินจะได้รับของที่ระลึกมูลค่ากว่า 5,000 บาท

2. กรอบโครงการออกแบบการทดลอง

 1. เป็นการทดลองที่ประยุกต์ใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small-scale chemistry laboratory)
 2. เป็นการทดลองใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการห้องเรียนเคมีดาวได้เคยฝึกอบรมแก่ครูและนักเรียน
 3. เป็นการทดลองที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริงและสอดคล้องกับหลักสูตร
 4. เป็นการออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 5 คน โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียน
 5. เป็นการทดลองที่ปลอดภัยและลดสารเคมี และของเสียจากการทดลอง
 6. 1 โรงเรียนสามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 โครงงาน

3. เกณฑ์ในการตัดสินรางวัล (100 คะแนน)

 1. ชุดการทดลองต้องเป็นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่ประยุกต์ให้อยู่ในเนื้อหาวิชาและใช้ได้จริงและตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร
 2. ชุดการทดลองสามารถดัดแปลงได้ทั้งกระบวนการทดลองและการประยุกต์ใช้งาน
 3. ชุดการทดลองต้องมีการร่วมกันคิดระหว่างคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน
 4. ชุดการทดลองต้องมีความถูกต้องทั้งหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 5. ความรู้ในเรื่องการทดลองและรูปแบบการนำเสนอของทีมประกวด
 6. ชุดการทดลองต้องมีความปลอดภัย ลดของเสีย และลดเวลาที่ใช้ในการทำการทดลอง
 7. นำเสนอโครงการโดยนักเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินการ

มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2560เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
ธันวาคม 2560ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค
19 มกราคม 2561ทีมที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์และการทดลองจริง

ประเภทการประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

—– ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ https://www.chemsocthai.org/ ——
—–หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ doingsciences@outlook.co.th —–